Dotace na dešťovku 

Základní varianty dotovaných systémů z dotačního programu Dešťovka dle výzvy č. 12 / 2017

Oficiální stránky SFŽP: https://novazelenausporam.cz/

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace dešťové (srážkové) vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Nabízíme pomoc při vyřízení dotace, buď formou zpracování odborného posudku nebo kompletního vyřízení dotace. Odborný posudek i s vyřízením dotace jsme připraveni zpracovat za 5 000 Kč bez DPH.

Často kladené dotazy

Pro koho je dotační program Dešťovka určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou na celém území České Republiky.

Od kdy je možné na Dešťovku žádat o dotaci?

Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 7. 9. 2017 10:00, a to do doby vyčerpání alokace.

Jakým způsobem si mohu podat žádost?

Podání žádosti může být realizováno elektronicky prostřednictvím webových stránek www.dotacedestovka.cz nebo fyzickým předáním na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP.

Je možné, aby dotaci na Dešťovku vyřídil někdo místo mě?

Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu. V tomto případě je nutné doložit podepsanou plnou moc.

Je možné vlastní realizaci systému realizovat svépomocí?

Ano, ale v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a dalších prokazatelných výdajů.

Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Realizace systému musí proběhnout nejpozději do jednoho roku od akceptace (u novostaveb je lhůta realizace prodloužena na 2 roky).

Kdy se dotace proplácí?

Realizaci systému si žadatel předfinancuje z vlastních zdrojů. Dotace se proplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Je možné žádat o dotaci na Dešťovku u již rozestavěného domu?

Ano, podání žádosti je možné ještě před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby, tj. kolaudaci či souhlasu s užíváním.

Jak dlouho musím systém Dešťovka používat?

Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

Stávající dům nebo novostavba?

Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl zkolaudován nebo schválen k užívání do 27. dubna 2017 včetně. Domy úředně dokončené po tomto datu jsou považovány za novostavby.

Jak je to se stočným za splachování toalet srážkovou (dešťovou) vodou?

Pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, je nutné kontaktovat daného provozovatele kanalizace. Před vyplacením dotace je nutné doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace formou smlouvy, dodatku ke smlouvě nebo prohlášení, že změnu stávající smlouvy o odvádění odpadních vod nepožaduje.

Mohu získat dotaci na chalupu nebo chatu, zkolaudovanou jako budovu k rodinné rekreaci?

Ano, dotaci je možné získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. V budově musí žadatel prokazatelně bydlet.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o dotaci programu Dešťovka?

Pokud jsou všechny náležitosti žádosti v pořádku, žadatel zpravidla již do 3 týdnů obdrží akceptační dopis s příslibem dotace.

Je možné způsobilým výdajem např. nákup nových okapů a svodů?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se nerealizovali v případě, že by nebyla přidělena dotace na systém.

Jak je možné zkalkulovat potřebnou velikost retenční (akumulační) nádrže?

Kalkulace vychází z metodiky vydanou SFŽP. Je možné ji provést na www.dotacedestovka.cz nebo požádat o zpracování dodavatele nebo zpracovatele odborného posudku.

Je možné instalovat větší nádrže než vyjde z kalkulace dle metodiky SFŽP?

Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace se bude počítat pouze z vypočteného objemu.

Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?

Akumulační nádrž je nutné zabezpečit před denním světlem, výkyvy teplot a zamrzáním. Proto jsou podzemní nádrže doporučeným řešením.

Co mohu dělat, pokud nemohu odvést srážkovou vodu z celé střechy?

Podmínkou dotace je odvedení srážkové vody z celé střechy. Pokud to není technicky možné, lze uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

Je možné využít srážkovou vodu z dalších střech, např. z garáže nebo stodoly?

Ano. Tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže. V případě doloženého souhlasu vlastníka je možné svést vodu i ze sousední nemovitosti.

Kolik toalet musím připojit k systému využívající srážkovou vodu?

U stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb musí být připojeny všechny toalety v obytné části.